تبلیغات
استخاره با قرآن

و يكي از آيات الهي گردش كشتي هاست كه در دريا مانند قصر ها به حركت در مي آورد

آيه ي 32 سوره ي شوري

در نهايت خوبي و قوت استؤ اما خواسته و مقصود به دست ديگدي است. اگر بخواهد عملي مي شود و گر نه خير

انشاء الله خوب است